Peac Ijász szakosztály

Flower

Árpád-évi I. Magyar Íjászünnep

2007.07.21-22
Ópusztaszer

A két nap programjai:

http://www.ijasznap.hu/programok.html

Az Íjászünnep keretében, az
Õskultúra Alapítvány szervezésében, július 21.-én megtartandó „1100
Íjász”-nyílzápor tervezett programmenete:

Érkezés

Jurtával: július 20.-án, déli 12.00-tól,
21.-én (szombaton) reggel 08.00-ig. 21.-én, 09.00-ig el kell hagyni a Park
területét az autókkal. A hétvége további részében, a rendezvény idõtartama
alatt, a Parkban tilos a gépjármû forgalom. Kérjük mindazokat, akik jurtával
szándékoznak jönni, hogy jelezzék ezt e-mailben ( tyrker@oskultura.hu ), vagy telefonon (30-9610-212). Erre azért van
szükség, mert  az Emlékparkban csak a jurták számára tudunk
sátorhelyet biztosítani (és szeretnénk  megfelelõ elõtervezéssel
megelõzni a helyszíni tanácstalankodást).

Kemping sátorral:  a
MISZ-tõl kapott információ szerint, az alábbi címen és Telefonszámon:
kmtours@mail.tiszanet.hu Tel: (62) 470-270/131 T/F: (62) 420-782 a
sátorozástól a faházon át a hotelig mindenféle kínálattal készségesen
segítenek…

Sátor nélkül, egyénileg, vagy
csoportosan: július 21.-én, 09.00-tól…

Regisztráció (szombat)
09.00-11.00-ig.

A torlódást és a hosszú várakozást, két módon próbáljuk elkerülni.

1, Az elõzetesen meghírelt 10.00-órai kezdést, 09.00-ra módosítottuk, így
már egy órával hamarabb el lehet intézni a nyílzáporra a regisztrációt.

2, A csoportok és a többen együtt nevezõ magánszemélyek,
a „csapatlap” kinyomtatásával és elõzetes kitöltésével gyorsíthatják a
folyamatot. Ha a jelentkezõ csoport létszáma nem kereken 10-el osztható, akkor
is minden résztvenni kívánó íjászt szerepeltessenek a „csapatlapon”. Az ilyen
„nem teljes tized”-eket ” megpróbáljuk hozzájuk hasonló felszereltségû, egyéni,
vagy kiscsoportos jelentkezõkkel kiegészíteni és a felvonulás, valamint a
lövészet során úgy igazítani, hogy az egy csapathoz tartozók egymás mögé-mellé
álló tizedekbe kerüljenek. (Pl. ha civil ruhás a fennmaradó létszám, akkor
szívesen egészítenénk ki olyanokkal, akik szintén civil ruhában jönnek, ha
történelmi viseletes, akkor pedig olyanokkal …)

Ezen felül az sem katasztrófa, ha a nagy létszámú csoportok esetében van
néhány 9-11, vagy akár 8 fõs tized is. Ha ezzel „házon belül” meg tudják oldani
a létszámproblémát, akkor az íjászjelenet szempontjából mûködõképes lehet a
dolog.

Kérjük, hogy azok az egyéni jelentkezõk, akik nem nagy létszámú
egyesülettel jönnek, de esetleg szívesen kerülnének közös „tizedbe” más egyéni
jelentkezõkkel (barátok, ismerõsök…) szintén töltsenek ki elõre ilyen
„csapatlapot”, hogy a „tizedek” összeállításánál ezt is figyelembe
vehessük.

A regisztrációnál a következõk a teendõk: sajátkezû aláírás a
„csapatlapon”, fejenként négy olyan nyílvesszõ bemutatása, amelyeken jól
láthatóan fel van tüntetve (latin betûkkel is, nem csak rovásírással!) a
jelentkezõ íjász neve és a csapatának elnevezése. (Ha valaki nem akarja a
nyilait összefirkálni, elegendõ, ha egy darab ragasztószallagot tapaszt a
vesszõre és arra írja a nevét.)

Csoportok esetében nagyban meggyorsítja a regisztrációt, ha a csapatlapot
elõre aláíratják az íjászaikkal és a nyílvesszõket négyesével kötegelve,
egyszerre mutatják be. (Erre a nyílvesszõ jelölésre két okból van feltétlen
szükség:  egyrészt az összíjászat végén így tudjuk szétválogatni a
vesszõket, másrészt csak így biztosítható az, hogy minden egyes íjász a saját
maga által kilõtt nyílvesszõért feleljen.)

Megtörténik a „tizedek” névsorainak végsõ rögzítése, az összíjászat
elõtti gyülekezés sorrendjének és a lõállások számának egyeztetése.

Terepbejárás, összíjászat
„fõpróba” 13.00.

Az összíjász jelenet gyülekezõhelyétõl (a Parkot átszelõ aszfaltút), a
lõállásokig (a fõbejárat „piramis”-sal szemben lévõ külsõ kaszáló) bejárjuk az
odavonulás és az íjászat útvonalát.

Az íjászat lebonyolításának utolsó egyeztetése, zászlótartó készségek
kihelyezése.

Megnyitó, Ünnepi
megemlékezés Árpád vezérrõl, koszorúzás 16.00
 Felsorakozás az „1100″ íjász nyílzápor gyülekezõhelyére
17.00(-ig!)

Minden íjász, az elõzetesen egyeztetett „tizedbe” rendezõdve,
felsorakozik az elõzetesen, számmal megjelölt gyülekezõhelyén

Egymás mögött, egyes sorban áll fel, a nyílzáporra kivonuló
íjászhad

Kivonulás a nyílzápor
helyszínére 17.00 és 17.30 között

Az íjászok a „tized” alakzatot tartva, élõ hadizene hangjaira vonulnak ki
és sorakoznak fel, az elõzetesen egyeztetett lõállásokhoz.

Azok az egyesületek/csoportok, amelyek minimum egy tizedet önállóan
kiállítanak, a saját zászlajukkal vonulhatnak a nyílzáporhoz. Kérjük, hogy a
zászlórudak ne legyenek 2,5-3m-nél hosszabbak, mert a nyílzápor során nem szabad
„belelógniuk” a nyílvesszõk röppályájába. Kérjük továbbá, hogy minden csoport
elõre gondoskodjon a zászló stabil és egyszerû kihelyezhetõségérõl. (pl. elõre
levert vascsõ, amelybe egy mozdulattal bele lehet állítani a zászlót.) A csak
földbe szúrt zászlórudat könnyen felboríthatja a szél, vagy a körülötte kavargó
íjászok.

A tizedek, (10-10 fõ egysoros oszlopban) egymás mögött vonulnak és
sorakoznak fel, a számmal jelölt lõállásukhoz, tizedenként egymás mellé.
Tisztelettel kérjük, hogy már a bevonulás során ügyeljünk a helyzethez méltó
viselkedésre. Ne csúfolja meg senki idétlenkedéssel, jópofáskodással, a hadból
kiszólongatással, sokszáz (esetleg 1100) íjász komoly megemlékezését.

„1100 Íjász” nyílzápor
Árpád Vezér tiszteletére 17.30

Tíz fõ mélységben állnak egymás mögött az íjászok. (A tized-oszlopokon
belül, egymás mögött „kényelmes” távolságokat tartva).

Mindenki betölti az elsõ nyilat és csípõ magasságban, az oldala mellett,
föld felé fordítva tartja a betöltött íjat, úgy hogy a tized-oszlopok közötti
„folyosóra” lehetõleg ne lógjon ki. (Ne zavarja, ne akadályozza a gyakorlat
során, az ott elhaladókat).

A szükséges nyílvesszõket (4db) tegezben (puzdrában), vagy a hátunk
mögött, az övünkbe tûzve, vagy az íjhoz fogva, vagy a tized oszlop mögött,
kosárban tartjuk készenlétben. (Az eredetileg meghírelt módszer, a csak az övön
függesztve tartott nyilak ellen sokan felszólaltak, mondván egészen más
technikához szoktak.) Mindenesetre ügyeljünk, hogy az alkalmazott módszer során,
a sorok közötti közlekedést ne akadályozza sem az íj, sem a vesszõk.

Élõ zenei aláfestéssel, vezényszóval indítva zajlik a további
gyakorlat.

Elsõ sor felkészül! (felemeli és célra
tartja az íjat), Feszít! , Lõ!.

Elsõ sor kilõtte a nyílvesszõt, utána JOBB KÉZ FELÉ
kanyarodva, ki-ki a saját tized-oszlopa mellett, azt megkerülve, a sor végére
áll. Betölti a következõ nyílvesszõt és a sorral haladva készül az újabb
lövésre.

A sorban  a második helyen álló, csak akkor lép a
lõvonalhoz, ha az elõtte lövõ (elsõ) íjász, elvégezvén a lövést, már elhaladt
mellette.

Az elsõ sort kivéve, a további íjászat saját ritmusban, vezényszavak
nélkül zajlik.

A tized oszlopokban sorban állók, minden lövés után eggyel elõrébb
lépnek, így folyamatos körforgás alakul ki.

Mindenki, összesen három nyilat lõ ki, a jelenet során.

A sok, egymás mellett felsorakozott tized-oszlop körforgása, egy
rendkívül látványos (és hadászatilag hatékony) kavargássá áll össze, a gyakorlat
során, folyamatos tûz alatt tartva az „ellenséges hadat”.

Ha mindenki kilõtte a harmadik nyílvesszõjét is, akkor a bevonuláskor
meglévõ hadrend szerint (saját sorait önmagához és a had egészéhez rendezve)
megállnak a tized-oszlopok.

A maradék egy nyílvesszõt, még nem illesztjük az idegre…

„Íjászok, nyílzáporhoz igazodj!”
vezényszóra, minden íjász, a kezében tartott íjat hátranyújtva, a
kinyújtott karjával és az íj, markolattól-íjkarvégig lévõ mérettel adja meg a
megfelelõ távolságot a mögötte állónak, aki ugyanígy jelez a mögötte állónak,
stb…

A megfelelõ távolság felvétele után az oszlopok egyenesbe rendezõdnek,
majd a „Második sor, negyedik sor, hatodik sor, nyolcadik sor, tizedik
sor egy lépést balra!”
vezényszó elhangzásakor, az érintett sorokban
állók, egy lépést balra lépnek, így (farkasfogszerûen) az elõttük állók közé
kerülnek. Ezáltal biztonságosabban történhet az egyszerre lövés.

„Íjászok, íjat tölts!” vezényszóra a
negyedik nyílvesszõt az idegre helyezzük.

„Felkészül, íjat emelj!” vezényszóra, 45
fokos szögben felfelé (távlövéshez) tartjuk az íjat. Nagyon fontos, hogy a
nyílvesszõ röpvonala tiszta legyen. Olyan magasra tartsuk az íjat, hogy
semmiképpen se találhassuk el az elõttünk állót, az íját, a tizedzászlót, stb… A
távlövés során, egy kb. 100m-re kihelyezett nádfal lesz a cél.

„Feszít!” vezényszóra, az íjunk
ismeretében megfelelõnek ítélt húzáshosszig kifeszítjük az íjat.

„Lõ!” vezényszóra, az egész had
egyszerre lövi ki a nyílvesszõt.

A nyílzápor után, az „Íjászok, tizedekbe igazodj!
vezényszó elhangzásakor, a tized oszlopok újra összerendezõdnek

Felemelt íjjal és háromszori „hujj, hujj hajrá!”
kiáltással tisztelegjünk a Honszerzõ Fejedelmünk elõtt.
Az íjászhad
fejek fölé emelt íjakkal háromszor kiáltja el, ezt az Árpád-korból származó
csatakiáltást, majd leengedi az íjat.

A narrátor elmondja a nyílzápor zárszavait, majd az „Íjászok
nyílvesszõkért!”
vezényszóra, a tizedek elõre indulnak és összegyûjtik
a kilõtt vesszõket. Az összegyûjtött vesszõket nem a helyszínen válogatják szét,
hanem a jurtatábor közepén felállított nagy, közösségi hadisátorban elhelyezett
hordókba teszi mindenki az általa összegyûjtött nyilakat, késõbb a sajátját
kiválogatja. (Mivel sokan jelezték, hogy szeretnék közelrõl látni a nyílzápor
hatékonyságát, a célbábokba csapódott ezernyi nyílvesszõt, ezért ebbõl senkit
nem szeretnénk kirekeszteni. Kérjük mégis, hogy a lövészet ezen pontjánál
igyekezzünk elkerülni a káoszt. Lehetõleg minden tized elõre meghatározott
sávban lõjön és a végén a saját lõsávjából gyûjtse a nyílvesszõket.)
Sokfelõl jelezték mind csoportosan, mind pedig egyénileg jelentkezett
íjászok, hogy ezen nagyszerû alkalom emlékére, a négy nyílvesszõbõl egyet
szeretnének az Emlékparkban „egy csokorba” kötve kiállítás céljára adományozni.
Ez természetesen nem kötelezõ, de felemelõ, szép gesztus lenne. Az erre a célra
kijelölt gyûjtõhelyet a regisztrációnál híreljük.
Gyakran felmerülõ kérdés, hogy gyermekek, vagy nõk részt vehetnek e a
nyílzáporban. Természetesen minden történelmi íjjal lövõ íjász számára nyitott a
kezdeményezés, jöhetnek hölgyek és gyerekek is, amennyiben íjkezelésük
biztonságos!
Baráti és íjásztársi üdvözlettel: Magyar Attila (Tyrker) a nyílzápor
szervezõje.
Szigethalom, 2007.07.16.

Comments are closed.

  • Bejelentkezés